Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého.
Výška príspevku je 79,67€.
Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Uplatnenie príspevku na pohreb

Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného orgánu/strong>, v mieste úmrtia resp. pohrebná služba. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom ÚPSVR. K žiadosti sa prikladá:

úmrtný list (originál + fotokópia)
faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)
občiansky preukaz žiadateľa

Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.

zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra (http://www.upsvrnr.sk) dňa 3. februára 2013